"Interaktiivisen median gradun metodologisen osaamisen arviointimenetelmä"

Tarkista että….
- otsikko kuvaa tutkimuksen aihetta siten että yhdestä lauseesta saa selville mistä on kyse.
- johdanto johtaa lyhyesti ja ytimekkäästi tutkimuksen kulkuun ja tuloksiin.
- Tutkimuskysymyksen asetettu täsmällisesti ja ymmärrettävästi ja niin, että siihen voi vastata
- tutkimuskysymys ja metodi on liitetty tunnettuun metodologiseen viitekehykseen
- Aineiston valinta, keruu ja analyysimenetelmän valinta ovat hyvin perusteltuja (ja aineiston keruu moitteettomasti toteutettu)
- on perusteltu, miksi käytetään ao. metodia ja miksi sopii juuri ko. tutkimuskysymyksen selvittämiseen. (Aineiston sopivuus tutkimuskysymykseen ja metodologiseen viitekehykseen)
- Analyysiprosessi on läpinäkyvä (on kirjattu auki se, kuinka tulokset on johdettu tutkimusaineistosta).
- tulokset selkeästi esille, löytyy vastaus tutkimuskysymykseen
- Tuloksia on arvioitu suhteessa laajempaan viitekehykseen (mm. yleistettävyyden arviointi).
- Tutkimusasetelman selityskyvyn vahvuuksia ja heikkouksia on reflektoitu ja kirjoittaja tiedostaa ne (mihin kysymyksiin tutkimusasetelma pystyy vastaamaan, mihin taas ei). kriittinen suhde tuloksiin, heikkouksien omatoiminen pohtiminen: tutkijan nöyryys, tieteellisten menetelmien rajoitteiden ja mahdollisuuksien ymmärtäminen
- on esitetty tärkeimmät jatkotutkimuskysymykset
- Lähdeluettelo antaa kuvan siitä, kuinka tutkimus on ankkuroitu tiedemaailmaan, kuinka ajankohtaisia ja merkityksellisiä lähteinä käytetyt teokset ja tutkimukset ovat ja kuinka laaja-alaisesti aiheeseen on perehdytty
- jos ko. menetelmä vaatii, niin aineisto/aineistoa tai keruumenetelmä on julkistettu
Kaiken kaikkiaan, tarkista että...
- Käsitteet on selitetty ja niitä käytetään systemaattisesti.
- Käytetty kieli on asiallista ja selkeää kieli, käsitteiden käyttö läpi tekstin samanlaista”, ”lähdeviitteiden yhtenevä ja säännönmukainen merkitsemiskäytäntö: tieteellisen kirjoittamisen perusteet hallussa”