TIMO & TERO:
- tuoreus, uusimmat tulokset (huom. vauhtisokeus, vrt. Paasonen)
- aiheen uutuus, ei lisäarvoa jos käsitellään uudelleen jo käsiteltyä
- aineiston pitää olla käyttäjäläheistä, ja liittyä yleisiin psykologisiin, sosiologisiin havaintoihin
- aineiston käsittely tunnetun/tunnustetun metodologian mukaan
- metodi pitää olla selkeästi esitetty
- päätelmien suhde aineistoon pitää olla selvä
- keskittyminen interaktiivisuuteen/vuorovaikutteisuuteen
- tuloksena relevantti, käyttökelpoinen, uusi informaatio
- tutkimusetiikka: tutkimustulosten hyödyllisyys, tutkimus ihmisten palvelemisena, rakentavuus
- nojautuminen jo olemassaolevaan tieteenalaan/aloihin
- kirjallisuusviitteet tunnettuihin tieteellisiin julkaisuihin
- lähteiden kattavuus, tuoreus,
- kieliasun tieteellisyys
- yhteneväinen lähdeviitteiden, kuvatekstien, otsikoinnin, jne. käyttötapa
- otsikointi: tunnistettavuus

ANNE & TITI:
- tutkimuksen tavoitteiden selkeys ja selkeä fokusointi
- käsitteiden määrittely, sitominen aiempaan, relevanttiin tutkimuskirjallisuuteen
- valittujen menetelmien sopivuus tutkimusongelmaan, ongelma määrittää menetelmät (ei siis niin, että ensin valitaan menetelmä ja sitten ongelma)
- riittävä ja luotettava aineisto, systemaattisuus, triangulaatio, saturaatio
- tulokset selkeästi esille, kuvattu tutkimusprosessi, kriittinen suhde tuloksiin, heikkouksien omatoiminen pohtiminen
- tutkimuskysymyksiin vastaaminen, avoimiksi jääneiden kysymysten (jatkotutkimusaiheiden) esittäminen
- teorian ja käytännön välinen suhde, pohdinta, analyysi, kyky peilata, kyky soveltaa, kehystäminen
- lähdeviitteet asialliset, viittaukset tehty systemaattisesti samalla metodilla
- asiallisesti esitetty ja selkeä kieli, käsitteiden käyttö selkeää ja läpi tekstin samanlaista
- hyvä ulkoasu

- tuloksen yleistettävyys?

O-P & Anna
- lähdeviitteiden yhtenevä ja säännönmukainen merkitsemiskäytäntö
- kielen oikeellisuus ja selkeys
- käytettävän tutkimusmenetelmän virheetön hallinta
- tutkimusmenetelmän valinnan perusteltavuus
- tutkimusongelman ajankohtaisuus
- innovatiivisuus
- aihealueen riittävä rajaus
- perehtyneisyys aihealueeseen
- tutkimuskysymyksiin vastaaminen
- suhteuttaminen jo olemassaolevaan tietoon