Valittu tutkimus:

Valitsin tarkasteltavaksi tutkimukseksi artikkelin Cybersociology Magazinesta. Artikkeli on nimeltään Cybersex Amongst Multiple-Selves and Cyborgs in the Narrow-Bandwidth Space of America Online Chat Rooms ja se on etnografia America Online -nettiyhteisön (AOL) romanttisista ja seksuaalisista käytännöistä (http://cybersoc.blogs.com/cyborgasms.html). Valitsin ko. artikkelin sillä mielestäni oli jännittävä ottaa selvää, kuinka aihetta on tutkimuksessa päätetty etnografian kautta tarkastella.

  1. Tutkimuksessa on metodina käytetty etnografiaa, aidossa ympäristössä tehtävää kenttätutkimusta. Tutkija on itse kirjautunut sisään onlineyhteisöön ja tarkastelee jäsenten toimintaa ja viestittelyä sivustolla. Havaintojensa perusteella tutkija on ottanut yksityisesti yhteyttä valitsemiinsa henkilöihin ja sopinut heidän kanssaan etukäteen virtuaalisesta haastattelusta, jossa vastapuoli saa esiintyä nimettömänä ja vastata tutkijaa kiinnostaviin kysymyksiin.

Etnografian avulla on pystytty tuottamaan yksityiskohtaisia kuvauksia sosiaalisten toimijoiden (yhteisön jäsenet) kokemuksista, toiminnasta ja merkityksistä rajatussa kontekstissa (AOL –yhteisö), sekä niistä sosiaalisista normeista ja ymmärryksestä, joka tässä rajatussa yhteisössä vallitsee.

  1. Etnografialla on mahdollista päästä kuvaamaan niitä kulttuurisia järjestelmiä, joita yhteisössä on. Tiedon intressi ko. tutkimuksessa on näiden erityisten sosiaalisten käytäntöjen kuvaamisessa ja ymmärtämisessä. Tieto on empirististä, perustuen havainnoitavien (”osatutkijoiden”) omaan kokemusmaailmaan ja tulkintoihin, joita tutkija oman ymmärryksensä valossa näistä selonteoista tekee.

Sitä mukaa, kun kehittyy uudenlaisia medioita, joiden kautta ihmiset voivat olla keskenään vuorovaikutuksessa, ihmisten välille syntyy myös aikaisemmasta poikkeavia, uudenlaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa keskenään. Samalla kun hankitaan perustavaa ymmärrystä näistä uusista vuorovaikutuksen tavoista, ja tässä kyseisen tutkimuksen tapauksessa seksuaalisuuden ilmaisun tavoista, on mahdollista saavuttaa aina vain syvempää ja laaja-alaisempaa ymmärrystä koko vallitsevasta yhteiskunnasta ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä.