kevät2012

kevät 2011


Metodilähteitä


UTa:

Metodisivustoja:

Esityksiä:

Interaktiivisen median tieteellisiä lehtiä:


Yleistä kirjallisuutta:
 • Juha Suoranta: Haarautuvien metodologioiden puutarhassa (lataa pdf osoitteesta http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=242)
 • Dyson, E. 1997. Release 2.0: A Design for Living in the Digital Age. New York: Broadway books.
 • Grönfors, Matti Laadullisen tutkimuksen kenttätyömenetelmät
 • Grönroos, C. 1997. Relationship Marketing: Interaction, Dialogue and Value. Working Papers 344. Swedish School of Economics and Business Administration. Helsinki.
 • Hagel, J.& Armstrong, A. 1997. Net gain: Expanding markets through virtual communities. The United States of America: Mc Kingsey & Company, Inc.
 • Juho Järvinen & Ilpo Koskinen: Industrial Design as a Culturally Reflexive Activity in Manufacturing (Sitra Reports, Series 15, 2001). http://artisti.uiah.fi/julkaisut/pdf/Industrial%20design.pdf
 • Fiske, John: Merkkien kieli, 1992.
 • Hall, Stuart: Identiteetti, 2002.
 • Hyrkkänen, Markku: Aatehistorian mieli, 2002.
 • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa: Argumentti ja kritiikki, 1999.
 • Lehtonen, Mikko: Merkitysten maailma, 1996.
 • Soikkanen, Timo & Vares, Vesa: Kuva ja historia, 1996.
 • Järvenpää, Tuomas; Interaktiivisen television käytettävyyden heuristisen arvioinnin periaatteita. Pro gradu, tietojenkäsittelytieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto 2002.
 • Frey, L.R., Botan, C.H., Friedman, P.G. & Kreps, G.L. 1991. Investigating communication: an introduction to research methods. London: Prentice Hall.
 • Matikainen, J. 2001. Verkkokeskustelu sosiaalipsykologian kurssilla. Teoksessa Aikuiskoulutus verkossa s. 217 - 226. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
 • Peräkylä, A. 1992. Toiminta, rakenne ja intersubjektiviteetti keskusteluanalyysissä. Sosiologia 4/1992, 264-276.
 • Ovaska & Räihä, 1998 Käytettävyystestaus,
 • Sinkkonen et al. 2002 Käytettävyyden psykologia
 • Preece, 1994 Human computer interaction
 • Hakkarainen, K., Paavola, S., & Lipponen, L. (2003). Käytäntöyhteisöistä innovatiivisiin tietoyhteisöihin. Aikuiskasvatus, 21, 1, 4-13.
 • Hannula, Suoranta & Vadén. Otsikko uusiksi. taiteellisen tutkimuksen suuntaviivat. 23°45, Tampere 2003.
 • Hannula, Suoranta, & Vadén. Artistic Research. Theories, Methods, Practices. Gothenburg University, Gothenburg 2005.
 • Straus, A. 1987. Qualitive analysis for social scientist. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Vähäkuopus, E. 2001 Virtuaaliyhteisön yhteisökulttuuri. Yhteisöviestinnän pro-gradu tutkielma. Jyväskylän yliopisto
 • Järvinen, Pertti & Annikki Järvinen: Tutkimustyön metodeista. Opinpaja, Tampere, 2000.
 • Järvinen, Pertti: On Research Methods. Opinpaja Oy, Tampere, 1999.
 • Hirsjärvi, Sirkka ym.: Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino, 2000.
 • Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus (ATK-materiaali). Helsinki: Edita, 1999.
 • Hyvönen,Saara ym.: Tutkielman laatiminen liiketaloustiede: hallinnossa ja markkinoinnissa: esimerkkeinä survey- ja case-asetelma. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, 1994.
 • Karma & Komulainen: Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta (2. laitos), 2001
 • Karma & Komulainen: Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, 2001
 • Korpela, Asko: Taloustieteen empiiriset menetelmät. Helsinki, 1995.
 • Coffey, Amanda: Making sense of qualitative data: complementary research strategies. Thousand Oaks: Sage, 1996.
 • Gill, John: Research methods for managers. 2nd ed, London: Paul Chapman, 1997.
 • Green, E. Paul ym.: Research for marketing decisions. Prentice-Hall, 1998.
 • Miles, Matthew B.: Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. 2nd ed, Thousand Oaks: Sage, 1994.
 • Oppenheim, A. N.: Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London: Printer, 1992.
 • Patton, Michael Quinn: Qualitative evaluation and research methods. 2nd ed, Newbury Park: Sage, 1990.
 • Remenyi, Dan ym.: Doing research in business and manage-ment; an introduction to process and method. London: Sage, 1998.
 • Satrauss, Anselm ym.: Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. 2nd ed, Thousand Oaks: Sage, 1998.
 • Sekaran, Uma: Research Methods for Business: a skill-building approach. New York: Wiley, 1992.
 • Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2009: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 5., uudistettu laitos. Jyväskylä, Tammi.
 • Yin, Robert K.: Case Study Research, Design and Methods. California: Sage, 199


Survey'n tekemisestä
 • Ahola, 2002 Kysymisen taito: surveylaboratorio lomaketutkimuksen kehittämisessä
 • Coffey, Amanda: Making sense of qualitative data: complementary research strategies. Thousand Oaks: Sage, 1996.
 • Oppenheim, A. N.: Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London: Printer, 1992.


Laadullinen tutkimus:
 • Juha Varto: Laadullisen tutkimuksen metodologia (lataa pdf osoitteesta http://arted.uiah.fi/synnyt/kirjat.html)
 • Alasuutari, P. 2001. Laadullinen tutkimus. 3. painos. Vastapaino.
 • J. ESKOLA, J. SUORANTA, Johdatus laadulliseen tutkimukseen (1998) Vastapaino. Varto, Juha: Laadullisen tutkimuksen metodologia. Helsinki: Kirjayhtymä, 2000.
 • Töttö, Pertti (2000) Pirullisen positivismin paluu: laadullisen ja määrällisen tarkastelua. Tampere. Vastapaino.

Toimintatutkimus

Fenomenografia


Grounded Theory
 • Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm (1967) The Discovery of Grounded Theory. Chicago. Aldine.
 • Glaser, Barney G. (1978) Theoretical Sensitivity. California. Sociology Press.
 • Glaser, Barney G. (1992) Basics of grounded theory analysis. Emerging vs. forcing. California. Sociology Press.
 • Moring, Inka (1998) Tee se itse -teoria. Grounded theory mediatutkijan työkaluna. Teoksessa Kantola, Anu, Moring, Inka, Väliverronen, Esa (toim.) Media-analyysi. Teksteistä tulkintaan. Helsinki. Helsingin yliopisto.
 • Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1990) Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques. California. Sage.

Kulttuurintutkimus:
 • Collingwood, Robin, George: The Idea of History, 1961.
 • Fiske, John: Merkkien kieli, 1992.
 • Hall, Stuart: Identiteetti, 2002.
 • Hyrkkänen, Markku: Aatehistorian mieli, 2002.
 • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa: Argumentti ja kritiikki, 1999.
 • Lehtonen, Mikko: Merkitysten maailma, 1996.
 • Soikkanen, Timo & Vares, Vesa: Kuva ja historia, 1996.

Käytettävyys:

Nettiyhteisöt
 • Hine, C.M. (2000). Virtual Ethnography. Sage Publications Ltd.
 • Turkle, S. (1997). Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. Simon & Schuster.
 • The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, revised edition (Paperback) , Rheingold Howard
 • Cybertypes: Race, Ethnicity, and Identity on the Internet, Nakamura Lisa
 • Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship
  by Danah M Boyd, Nicole B Ellison
  Journal of Computer-Mediated Communication (2008)
  Volume: 13, Issue: 1, Pages: 210-230
 • Hine, Virtual Methods
 • Markham, Internet Inquiry: Conversations About Method
 • Kozinets, Netnography

DA
 • James Paul Gee, An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method

Design research

(Käyttäjä)kokemuksen tutkimus

Pelitutkimus:

Blogit
 • Berger, Paul (2005) Is the British blogosphere lagging behind? Online Journalism Review. Annenberg School of Journalism. University of Southern California. http://www.ojr.org/ojr/stories/051117berger/
 • Blood, Rebecca (2000) Weblogs: A History and Perspective. www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html
 • Clyde, Laurel A. (2004) Weblogs and Libraries. Oxford. Chandos Publishing.
 • Gronbeck, Bruce E. & Wiese, Danielle R (2005) The Repersonalization of Presidential Campaigning in 2004. American Behavioral Scientist, 49: 4. December. Sage Publications.
 • Isotalus, Pekka (1998) Euroehdokkaat kotisivuillaan. Teoksessa Isotalus, Pekka (toim.) Kaveri vai peluri. Poliitikko mediassa. Jyväskylä. Atena Kustannus.
 • Lawson-Borders, Gracie & Kirk, Rita (2005) Blogs in Campaign Communication. American Behavioral Scientist, 49: 4. December. Sage Publications.
 • Lintulahti, Matti (2006) Tulevaisuuden journalismin jalanjäljillä. Teoksessa Ruusunoksa, Laura (toim.) Journalismikritiikin vuosikirja 2006. Tiedotustutkimus 1/2006. Journalismin tutkimusyksikkö. Tampereen Yliopisto.
 • Souley, Boubacar & Wicks, Robert H (2005) Tracking the 2004 Presidential Campaign Web Sites. American Behavioral Scientist, 49: 4. December. Sage Publications.
 • SILLANMIKKO,HELI, Kansanedustajat bloggaajina: politiikan vai median hallinta?, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta / Tiedotusopin laitos / Tiedotusoppi, http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=20147
 • Sirkkunen, Esa (2006) Blogit ovat evoluutiota eivät revoluutiota. Teoksessa Ruusunoksa, Laura (toim.) Journalismikritiikin vuosikirja 2006. Tiedotustutkimus 1/2006. Journalismin tutkimusyksikkö. Tampereen Yliopisto.


Opinnäytteitä suomesta:

Jyväskylän yliopisto:
https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/opinnaytehaku
- esim. digitaalinen kulttuuri, tietojenkäsittely, kasvatustiede
Vaasan yliopisto:
http://www.tritonia.fi/?d=244&l=1
- esim. viestintä
Turun yliopisto
- http://kirjasto.utu.fi/aineistot/opinnaytteet/
- esim. digitaalinen kulttuuri, mediatutkimus
Tampereen yliopisto
http://tutkielmat.uta.fi/

Graduohjeet:

KirjoittamisestaEsimerkkitutkimuksia

- teemahaastattelu
Scharin, Aki
Kermaa ja sattumia. Vuoden Huiput ja kilpaileminen graafisen
suunnittelijan näkökulmasta.
https://www.taik.fi/onni_new/getoptikafile.php?id=64k2009-topthreearticles