Ohjeita tutkimuksen metodin esittelyyn

Kerro tutkimuksesta (tätä runkoa voi käyttää myös kirjallisen esityksen laadinnassa):

 • aihealue, kohde, engl. "subject"
  • valintakriteerit (miksi kohde/aihe valittu?)
 • valittu metodi
  • mikä metodi?
 • yleinen kuvaus (voi/pitää käyttää myös muuta kirjallisuutta kuin ko. tutkimusta)‏
 • onko ko. metodia sovellettu interaktiiviseen mediaan aiemmin? Miten? Esimerkki/esimerkit.
 • onko sovellettu ko. kohteeseen aiemmin? Miten? Esimerkki/esimerkit.
 • erityinen kuvaus, ts. metodin sovellus ko. kohteeseen ko. tutkimuksessa
  • vahvuudet
  • heikkoudet, rajoitukset
   • epistemologiset, resursseihin liittyvät, jne.
  • mitä on tarkoitus/mahdollista saada selville ko. metodia käyttäen?
 • valitun menetelmän soveltuvuuden perustelu
  • tarvitaanko korjauksia?
 • metodia on kritisoitava
 • miten valittu metodi vaikuttaa tutkimusraportointiin, eli mitä metodi edellyttää kerrottavaksi (aineisto, jne.)


Näiden pohtimisessa voi seuraavista tukimuksen tekemistä koskevista apukysymyksistä olla hyötyä:

1) Miksi haluan tietää?
 • tiedon intressi
  • kuvaus (intressitömyys?)‏
  • teoria (ymmärryksen kasvattaminen)‏
  • muuttaminen, kahvojen tarjoaminen
 • minä ajanhetkenä, kenelle?
 • kuka minä olen? (suhde kohteeseen)‏
 • miksi nyt?
 • kuka tarvitsee?
 • mitkä arvot, pelot, toiveet, ... ovat tutkimuksen teon tasutalla
 • mikä on halutun tiedon pysyvyys? entä sen kasvu?
 • On monia erilaisia tietokäsityksiä: idealistinen, empiristinen, rationalistinen, kulturalistinen, ...
  • Hypermediaa on mahdollista lähestyä eri näkökulmista; esim. idealisti voi tähdätä abstraktioon, teoreettiseen kiteytykseen kohteestaan, empiristi katsoa totuuden löytyvän vain käyttötapahtumien havainnoista, kulturalisti pyrkiä kyseenalaistamaan vallitsevat määrittely- ja käsitystavat
  • ’Ajattelu’, ’toiminta’, ’luovuus’, 'kokemus' ovat ilmiöitä joita on haasteellista paikantaa empiirisesti -> syytä pohtia miten itse ymmärtää kohteensa
2) Mitä haluan tietää?
 • määriä, merkityksiä, muutoksia, pysyvyyksiä...
  • mitattavuus (objekti ja mitat)‏
   • luotettavuus
  • tulkinta (kieli ja kontekstit)‏
   • kohdallisuus
 • oliot
 • tapahtumat
 • ilmiöt
 • käyttäytyminen, kokeminen, tekeminen, ...
3) Miten takaan avoimuuden ja kriittisyyden?
 • kenen tahansa pitää pystyä seuraamaan askel askeleeta samaan lopputulokseen
  • olemassaolevat menettelytavat
  • uusien menettelytapojen perustelu
  • toistettavuus -> korjattavuus
  • päätelmät päivänvalossa
 • soveltuminen on perusteltava
 • metodia on kritisoitava
 • tuloksia on kritisoitava