Tehtävä 3 /Titi

Heli Sillanmikko: Kansanedustajat bloggaajina: Politiikan vai median hallinta? Tampereen yliopisto, Tiedotusopin pro gradu -tutkielma 2009

Tutkielma käsittelee kansanedustajien keinoja puhutella yleisöä blogien kautta. Tutkielma tarkastelee blogien yleisiä rakenteellisia piirteitä, kansanedustajien puhetapoja sekä blogimerkintöjen sisältöjä.
Tutkelma tulkitsee kansanedustajien blogeja tutkielmassa julkisuuden hallinnan työkaluina.

Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu Habersmanin porvarillisen julkisuuden malliin, jossa julkisuus on poliittista julkisuutta. (Habersmansin julkisuuden rakennemuutoksen teoria)

Uusi retoriikka - Perelmanin argumentaatioteoria, joka antaa mahdollisuuden tutkia kansanedustajien blogien tekstejä yksittäisten argumentaatioitten tasolla. Teorian avulla tutkitaan argumentaation kohteita ja tekstiä kokonaisuutena. Retoriikka on taito vaikuttaa ihmisiin ja oppia argumentoinista ja yleisöön vetoamisesta. Praktisen päättelyn tutkimus. Tavoitteena on esittää teoria siitä miten arvopäätelmienuskottavuus rakennetaan vaikuttavan kielenkäytön avulla. Teksti analysoidaan 3 tasolla: yksittäiset argumentit, puhuttelijan ja puhuteltavan välinen suhde, koko tekstin tuottama yhteisesti jaettava todellisuus.

Blogit ja some -välineet antavat politiikoille mahdollisuuden suoraan yhteyteen kansalaisiin ja samalla mahdollistaa ohittamaan median. Media joutuu alistumaan, blogeista tulee sille lähdeaineisto, joka määrittää uutisagendaa.

Tutkielma selvittää blogien yleispiirteitä ja sisältöjä, joiden avulla se pyrkii luomaan kuvaa millaista politiikan julkisuutta kansanedustajien blogien kautta välittyy.
  • · Median roolia käsittelevissä alustuksissa argumentaatiotekniikoita ja
  • · miten niitä tekniikoita blogeissa käytetään.
  • · isäksi selvitetään tapoja miten kansasanaedustajat blogeissa puhuttelevat yleisöä ja
  • · miten poliitikkojen ja medain välisiä suhteita käsitellään

Poliittinen retoriikka: Policy-, polity-, politikointi-, politisointiretoriikka
esim. politikointiretoriikka: taito toimia poliittisesti vaihtuvissa tilanteissa on tärkeämpää kuin asiakysymysten ratkaiseminen.

Aineisto koostuu kansanedustajien blogeista 1.-21.11.2007 yhteensä 313 alustusta,
Tutkimuksessa käytetty metodi: kirjallisuuskatsaus, sisältöanalyysi on tekstin analyysi, jossa etsitään tekstin merkityksiä.
Sisällön erittelyssä tiedot voidaan kerätä sekä sanallisessa muodossa että luokiteltuna tai tilastoituna.
Tässä tutkielmassa sisällön erittelyn keinoin. Uusi retoriikka - Perelmanin argumentaatioteoria ja -työkalut.