|| || HYVÄ PAHA SOSIAALINEN MEDIA || |||| Pro Gradu -tutkielma ||

Organisaatioiden uhkat ja mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa
Anssi Huisman

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/26536/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201102081755.pdf?sequence=1
Viestintätieteiden laitos

Tarkista että….

Jyväskylän yliopisto

- otsikko kuvaa tutkimuksen aihetta siten että yhdestä lauseesta saa selville mistä on kyse
Otsikko on selkeä ja kuvaa tukielman aihetta

4

- johdanto johtaa lyhyesti ja ytimekkäästi tutkimuksen kulkuun ja tuloksiin
Johdanto on kohtalsien selkeä ja johtaa alun aiheen tärkeyden ja mielekkyden perustelun jälkeen ytimekkäästi tutkimuksen kullkuun. Johdannossa ei kerrota tutkimuksen tuloksia. Johdannon pituus on kaksi sivua.

4

- tutkimuskysymys on asetettu täsmällisesti ja ymmärrettävästi ja niin, että siihen voi vastata
Tutkimuskysymyksiä on kaksi ja kysymykset ovat yksinkertaiset ja selkeät. 1. Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa organisaatioille? 2.Millä tavoin organisaatioiden tulisi ottaa sosiaalinen media huomioon viestinnässään?

4

- tutkimuskysymys ja metodi on liitetty tunnettuun metodologiseen viitekehykseen
Tutkimuksen teoreettinen tausta on muodostettu kaaosteorian sekä Resource Dependence – teorioiden avulla. Varsinaisina tutkimusmenetelminä käytettiin tulevaisuudentukimuksen Delfoi-menetelmää sekä skenaariomenetelmää. Metodologinen viitekehys,metodi ja käsitteet esiteltiin selkeästi ja ymmärettävästi ja myös metodien rajoituksia tuotiin esille.

4

- aineiston valinta, keruu ja analyysimenetelmän valinta ovat hyvin perusteltuja (ja aineiston keruu moitteettomasti toteutettu)
Aineisto (delfoi-kyselyt) oli asianmuksiesti toteutettu. Asiantuntijoiden valinta tukimukseen on perusteltu. Koska tutkimus selvitti selvitti organisaation viestinnän ongelmia sosiaalisessa mediassa, olisin kaivannut asiantuntijoiksi myös muita kuin some-asiantuntijoita.

3

- on perusteltu, miksi käytetään ao. metodia ja miksi se sopii juuri ko. tutkimuskysymyksen selvittämiseen. (eli tarkista aineiston sopivuus tutkimuskysymykseen ja metodologiseen viitekehykseen)
On perusteltu hyvin ja oli kiinnostavasti esitetty.

4

- analyysiprosessi on läpinäkyvä (eli että on kirjattu auki, kuinka tulokset on johdettu tutkimusaineistosta).
Analyysi prosessi on esitelty ja päätelmät siitä. Tutkimuksessa tehtiin kaksi delfoi-kyselytä. Tulokset muodostettiin vastauksia analysoimalla ja rakentamalla vastausten pohjalta tuleaisuuden skenaarioita sosiaalisen median kehityksestä sekä sen vaikutuksesta organisaatioiden toimintaan tulevaisuudessa.

4

- tulokset on esitetty selkeästi ja että löytyy vastaus tutkimuskysymykseen
Tulokset on eistetty selkeästi. Tuloksina esitettiin 4 skenaariota joista muodostettu selkeä kuva ja kuva selitetty. Tuloksia olisi voinut selvittää tosin hieman laajemminkin.

3

- tuloksia on arvioitu suhteessa laajempaan viitekehykseen (mm. tulosten yleistettävyyden arviointi).
Tuloksia on arvioita suhteessa viite-kehykseen. Skenaarioiden merkitys lähinnä suuntaa-antava. Asiantuntijoiden joukko suppea,

4

- tutkimusasetelman selityskyvyn vahvuuksia ja heikkouksia on reflektoitu ja ne on esitetty (mihin kysymyksiin tutkimusasetelma pystyy vastaamaan, mihin taas ei); tutkimuksessa on kriittinen suhde tuloksiin ja tutkimuksen heikkouksia on pohdittu
Tutkimuksessa on kerrottu selkeästi viitekehyksen, metodin ja menetelmien heikkouksista. Kyselyn asiantuntijoiden määrän sopivuus tähän työhön on todettu, mutta samalla heikkoutena määritelty tulosten olevan aineiston suppeuden osalta suuntaa-antavan. Tuotu myös esille mitä voisi tutkija jatkossa ja mahdollisia muita menetlmiä käyttää.

4

- on esitetty tärkeimmät jatkotutkimuskysymykset
On esitetty

4

- lähdeluettelo antaa kuvan siitä, kuinka tutkimus on ankkuroitu tiedemaailmaan, on käytetty ajankohtaisia ja merkityksellisiä lähteitä laaja-alaisesti
Lähdeluettelo on varmaan graduun riittävä

4

- jos ko. menetelmä vaatii, niin aineisto/aineistoa tai keruumenetelmän välineitä on julkistettu
Delfoi-kyselyt on esitetty

4

Kaiken kaikkiaan, tarkista että...
- käsitteet on selitetty ja niitä käytetään systemaattisesti.
Käsitteet on esitetty selkeästi ja ymmärettävästi

4

- käytetty kieli on asiallista ja selkeää kieli, käsitteiden käyttö läpi tekstin samanlaista, lähdeviitteet on merkitty yhteneväisesti ja säännönmukaisesti
Kieli on selkeää ja luettavaa. Esitetty asiallisesti ja ymmärettävästi.

4