Tehtävä 4


4.1a) Tehtävän aiheena Henrik Saaren gradu: Itsensä esittäminen Facebookissa: eri-ikäisten käyttäjien käsitykset ja kokemukset verkostopalvelussa esiintymisestä.

Saari pohjaa tutkimustaan aiemmalla tutkimuksella itsensä esittämisestä ja sosiaalisista verkostopalveluista ja käyttää gradussaan tutkimusmenetelmänään ryhmähaastatteluita. Ryhmähaastatteluilla voidaan selvittää esimerkiksi miten tutkimuskohteet muodostavat yhteisen näkemyksen jostain asiasta, millaiset normit tai arvot tutkimuskohteessa vallitsevat tai millainen on ryhmän vuorovaikutussuhde. Saari tutkii gradussaan millaisia käsityksiä ja kokemuksia itsensä esittämisestä sosiaalisen verkostopalvelun eri-ikäisillä käyttäjillä on. Tähän tarkoitukseen ryhmähaastattelu sopii hyvin ja metodin hyvinä puolina voidaan pitää sitä että ryhmä rohkaisee ja innostaa jäseniä keskustelmaan asioista ja aktivoi ehkä joitain sellaisia asioita tulemaan esiin, joita esimerkiksi henkilöhaastatteluissa ei muistaisi sanoa. Ryhmän vaikutus jäseniin voi myös toimia vinouttavana tekijänä. Haastattelun tekijällä, tutkijalla, onkin iso rooli tasapainon ylläpitämisessä toimimalla tarvittaessa keskustelun ohjaajanatai jopa puheenvuorojen jakajana. Kuitenkin siten että tutkija on keskustelun moderoija, ei johtaja.

Saaren otos koostuu 13 iältään 22-70-vuotiaasta suomalaisesta Facebookin käyttäjästä, jotka haastattelutilanteita varten jaettiin iän perusteella kolmeen eri ryhmään. Litteroitavan äänimateriaalin kesto kaikista haastatteluista oli ollut 5 tuntia ja 10 minuutta, joista kertyi yhteensä noin 150 tekstisivua. Saari käytti vertailevana sekundääriaineistona kandin tutkintoonsa keräämää materiaalia, jota oli kertynyt kahdesta haastattelusta litteroituna 180 tekstisivua. Kandin tutkinnossa Saari oli tutkinut samaa aihetta, tuolloin IRC-Gallerian käyttäjistä.

4.1b) Saaren gradu pohjaa empiiriseen tietoon. Tiedon intressinä on minän esittämisen käytäntöjen ja kokemuksen valottaminen. On havaittu että ihmisten itsen esitys on muuttumassa ja osin jo muuttunut pysyvästi. Ensivaikutelma voidaan luoda sosiaalisen median profiilin perusteella, joka ei ole ollut mahdollista vielä muutama kymmenen vuotta sitten. Tämän muutoksen tutkiminen luo käyttökelpoista tietoa tulevan tutkimuksen ja käytännön funktioiden suunnittelun em. ympäristöihin ja kulttuuriin yleensä.

4.2. Interaktiivisen median gradun metodologisen osaamisen arviointimenetelmä


 1. Otsikko ja johdanto
  Kuvaako otsikko tutkimuksen aihetta siten että yhdestä lauseesta saa selville mistä on kyse. Syventääkö johdanto lyhyesti ja ytimekkäästi tutkimuksen kulkuun ja tuloksiin.

 2. Lähdeluettelo
  ”Antaa kuvan siitä, kuinka tutkimus on ankkuroitu tiedemaailmaan, kuinka ajankohtaisia ja merkityksellisiä lähteinä käytetyt teokset ja tutkimukset ovat ja kuinka laaja-alaisesti aiheeseen on perehdytty.”


 3. Käytetty medodi ja otos
  ” Ei siis niin, että ensin valitaan menetelmä ja sitten ongelma
  Perustellaan miksi käytetään ao. metodia ja miksi sopii juuri tämä selvittämiseen.
  Metodi toistettavissa”


 4. Tutkimuksen tulos
  tulokset selkeästi esille, kuvattu tutkimusprosessi, kriittinen suhde tuloksiin, heikkouksien omatoiminen pohtiminen: tutkijan nöyryys, tieteellisten menetelmien rajoitteiden ja mahdollisuuksien ymmärtäminen”

 5. Käytetty kieli
asiallisesti esitetty ja selkeä kieli, käsitteiden käyttö selkeää ja läpi tekstin samanlaista”, ”lähdeviitteiden yhtenevä ja säännönmukainen merkitsemiskäytäntö: tieteellisen kirjoittamisen perusteet hallussa”