"Interaktiivisen median gradun metodologisen osaamisen arviointimenetelmä"

Tarkista että….
- otsikko kuvaa tutkimuksen aihetta siten että yhdestä lauseesta saa selville mistä on kyse
- johdanto johtaa lyhyesti ja ytimekkäästi tutkimuksen kulkuun ja tuloksiin
- tutkimuskysymys on asetettu täsmällisesti ja ymmärrettävästi ja niin, että siihen voi vastata
- tutkimuskysymys ja metodi on liitetty tunnettuun metodologiseen viitekehykseen
- aineiston valinta, keruu ja analyysimenetelmän valinta ovat hyvin perusteltuja (ja aineiston keruu moitteettomasti toteutettu)
- on perusteltu, miksi käytetään ao. metodia ja miksi se sopii juuri ko. tutkimuskysymyksen selvittämiseen. (eli tarkista aineiston sopivuus tutkimuskysymykseen ja metodologiseen viitekehykseen)
- analyysiprosessi on läpinäkyvä (eli että on kirjattu auki, kuinka tulokset on johdettu tutkimusaineistosta).
- tulokset on esitetty selkeästi ja että löytyy vastaus tutkimuskysymykseen
- tuloksia on arvioitu suhteessa laajempaan viitekehykseen (mm. tulosten yleistettävyyden arviointi).
- tutkimusasetelman selityskyvyn vahvuuksia ja heikkouksia on reflektoitu ja ne on esitetty (mihin kysymyksiin tutkimusasetelma pystyy vastaamaan, mihin taas ei); tutkimuksessa on kriittinen suhde tuloksiin ja tutkimuksen heikkouksia on pohdittu
- on esitetty tärkeimmät jatkotutkimuskysymykset
- lähdeluettelo antaa kuvan siitä, kuinka tutkimus on ankkuroitu tiedemaailmaan, on käytetty ajankohtaisia ja merkityksellisiä lähteitä laaja-alaisesti
- jos ko. menetelmä vaatii, niin aineisto/aineistoa tai keruumenetelmän välineitä on julkistettu
Kaiken kaikkiaan, tarkista että...
- käsitteet on selitetty ja niitä käytetään systemaattisesti.
- käytetty kieli on asiallista ja selkeää kieli, käsitteiden käyttö läpi tekstin samanlaista, lähdeviitteet on merkitty yhteneväisesti ja säännönmukaisesti